תואר דוקטור

מבוא

אנו מביאים לפניך באתר זה את נוהלי שכר הלימוד בטכניון ותשלומי שכר הלימוד לשנת תשפ"ד.

הכללים וההוראות המפורטים כאן הם חלק מהתנאים המחייבים שחלים על כל הסטודנטים בטכניון, ולפיכך יש לקרוא אותם בעיון.

1. קביעת שכר לימוד

כל סטודנט שהתקבל ללימודים בבית הספר לתארים מתקדמים בטכניון, מחויב בשכר הלימוד שנקבע לו בעת קבלתו ללימודים, לפי התנאים שהיו בתוקף בעת קבלתו.

לתשומת ליבך החל מסמסטר אביב תשפ"ג חל שינוי בפריסת תשלומי שכר הלימוד לתארים מתקדמים.

סטודנט שהתקבל לפני סמסטר אביב תשפ"ג ישלם שכר לימוד לפי פריסת התשלומים שנקבעה לו בעת קבלתו.

גובה שכר הלימוד לתואר דוקטור הינו 290% שכר לימוד שנתי. סטודנט לתואר דוקטור יחויב בתשלום מינימום של 200% עבור לימודיו.