פרק ב': שכר לימוד בשלבי גמר

לפני הגשת התזה יש להיכנס לאתר בקישורית המצ"ב ולהזמין אישור סיום חובות.
בתום הטיפול במחלקת חשבונות סטודנטים, תישלח הודעה בדוא"ל על סגירת החשבון, שבה יצוין תאריך תוקף האישור. יש להמתין לקבלת ההודעה בדוא"ל לפני הגשת החיבור. במידה ויהיה צורך בתשלום נוסף, אנו ניצור עימך קשר.

להלן הקישורית לאתר להזמנת הבדיקה: http://techmvs.technion.ac.il:100/cics/wmn/wtgtiulm?aaepxybc

להלן כללי התשלום:

א. סטודנטים מלגאים

סטודנט מלגאי שלא יגיש את חיבור הגמר עד התאריך שנקבע לו עם תחילת לימודיו (או תחילת קבלת המלגה), יחוייב:

חיוב בשכר לימוד יחסי עד סוף החודש בו יגיש את החיבור בפועל.

 

ב. סטודנטים לא מלגאים

סטודנט אשר לא יסיים את התואר בתום משך ההשתלמות שנקבע לו, חיוב שכר הלימוד יחושב באופן הבא:

1. סטודנט לתואר שני:

5% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר, עד הגשת התזה (לסטודנט שסיים את חובות השמיעה).
25% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר, אם לא סיים את חובות השמיעה.

התשלום הינו שכר לימוד יחסי עד סוף החודש בו יגיש את החיבור בפועל.

2. סטודנט לתואר ד"ר

15% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר, עד הגשת עבודת הדוקטורט.

סטודנט אשר יסיים את התואר, לפני תום משך ההשתלמות שנקבע לו, ישלים את יתרת שכר הלימוד שעדיין לא שילם, כפי שנקבע לו, בעת בקשת אישור גמר תשלום, במחלקת חשבונות סטודנטים.

כללים לכל אוכלוסיית המסיימים

א. מסלול ללא תזה

ייקבע יום סיום הלימודים כתאריך שבו יגיעו לבית הספר כל האישורים על סיום החובות של המשתלם.
מי שמגיש את כל האישורים עד 30 בנובמבר (לסמסטר חורף) או 30 באפריל (לסמסטר אביב), ולא היה בחופשה בסמסטר הקודם ,ייחשב כאילו סיים את הדרישות בסמסטר הקודם, ולא יידרש בתשלום שכר לימוד אם כבר שילם את שכר הלימוד המינימאלי הנדרש ממנו (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).
מי שמגיש את האישורים לאחר מועד זה, או שהיה בחופשה בסמסטר הקודם יהיה חייב בשכר לימוד לאותו הסמסטר (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).

ב. שכר לימוד לסטודנט שנדרש להכניס תיקונים בחיבור הגמר

1. סטודנט אשר חיבורו אינו מתקבל כבסיס לבחינה יחויב בתשלום שכר לימוד מיום ההחלטה כי החיבור אינו מתקבל כבסיס לבחינה.

2. סטודנט הנדרש לתקן עבודתו לאחר הבחינה ישלם שכר לימוד לפי המפתח הבא:

  • אם התיקונים בוצעו בהתאם לנדרש תוך חודש ימים מיום הבחינה - לא יהיה חיוב בשכר הלימוד.
  • לאחר חודש יחויב הסטודנט בתשלום שכר לימוד בגובה 5% שכר לימוד שנתי עבור כל סמסטר איחור (החודשים אוגוסט-ספטמבר לא יילקחו בחשבון במניין זה).