פרק א': נוהלי שכר לימוד

1. קביעת שכר לימוד

כל סטודנט שהתקבל ללימודים בית הספר לתארים מתקדמים בטכניון, מחויב בשכר הלימוד שנקבע לו בעת קבלתו ללימודים, לפי התנאים שהיו בתוקף בעת קבלתו.

לתשומת ליבך, החל מסמסטר אביב תשפ"ג חל שינוי בפריסת תשלומי שכר הלימוד לתארים מתקדמים. סטודנט שהתקבל לפני סמסטר אביב תשפ"ג ישלם שכר לימוד לפי פריסת התשלומים שנקבעה לו בעת קבלתו.

פרטים בנושא גובה שכר לימוד ניתן למצוא בהמשך העמוד תחת סעיף פרטים כללים.

א. שכר לימוד לתואר מגיסטר

1. שכר הלימוד נקבע בהתאם לדרישות הלימוד שנקבעו לסטודנט עם קבלתו לבית הספר לתארים מתקדמים.
דרישות הלימוד כוללות: נקודות השלמה / קדם ונקודות מוסמכים, בניכוי נקודות זיכוי ונקודות הפחתה. (לידיעתך: התזה שקולה ל-20 נקודות מוסמכים, עבודת גמר שקולה ל-12 נקודות מוסמכים).

2. מינימום שכר הלימוד לתואר לסטודנט הינו 200% שכר לימוד.
להלן טבלת שכ"ל לפי שנת הלימוד ואחוז שכר הלימוד המחייב לפי דרישות הלימודים:

שכר לימוד תארים מתקדמים
שנה / שכר לימוד שנקבע לתואר200% שכר לימוד לתואר250% שכר לימוד לתואר300% שכר לימוד לתואר
שנה א'
100% שכר לימוד שנתי100% שכר לימוד שנתי100% שכר לימוד שנתי
שנה ב'
100% שכר לימוד שנתי100% שכר לימוד שנתי100% שכר לימוד שנתי
שנה ג'50% שכר לימוד שנתי100% שכר לימוד שנתי

* שנה = שני סמסטרים.
לדוגמא - סטודנט שהתחיל בסמסטר אביב, שנה א' = סמסטר אביב תשפ"ג + סמסטר חורף תשפ"ד.

3. מועמד שהתקבל למסלול ללא תזה, מחויב בתשלום מקדמה לשמירת מקום.

במידה ותתקבל הודעת ביטול לימודים/ דחיית לימודים מהסטודנט עד שבוע לפני מועד תחילת הלימודים, הנ"ל יהיה זכאי להחזר המקדמה במלואה.

סטודנט חייל בשירות חובה, הזכאי למלגת (פטור) שכר לימוד, ישלם את המקדמה ויקבל את ההחזר בגינה בתחילת הסמסטר, בהתאם לחודשי מלגת שכר הלימוד שאושרו עבורו, בניכוי ההוצאות הנלוות לסמסטר.

4. סטודנט אשר זוכה בנקודות, או הופחתו לו נקודות בגין לימודים קודמים, יחויב בתשלום מינימום בהתאם לדרישות הלימודים שנקבעו לו בסמסטר התחלת הלימודים.
(התשלום הכולל לתואר לא יכול להיות נמוך מ- 200% שכר לימוד שנתי).

5. סטודנט אשר לא יסיים את התואר בתום משך ההשתלמות שנקבע לו, ישלם:
5% משכר הלימוד השנתי לכל סמסטר עד הגשת התזה (לסטודנט שסיים את חובות השמיעה)
25% משכר הלימוד השנתי לכל סמסטר אם לא סיים את חובות השמיעה.

ב. שכר לימוד לתואר דוקטור

סטודנט לתואר ד"ר יחויב בתשלום מינימום של 200% עבור לימודיו.
שכר הלימוד משולם כדלקמן:

שכר לימוד לתואר דוקטור
שנה א'
100% שכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ב'
100% שכ"ל שנתי לכל שנה
שנה ג'
90% שכ"ל שנתי לכל שנה
משנה ד'
15% שכ"ל שנתי לכל סמסטר עד הגשת עבודת הדוקטורט

ג. מסלול ישיר לתואר דוקטור

בתקופת הלימודים לקראת התואר מגיסטר, יחולו על הסטודנט כללי שכר הלימוד הנהוגים בתואר מגיסטר, כמפורט בסעיף א'.
הסכומים ששולמו במסגרת לימודי המסטר ינוכו משכר לימוד לתואר ד"ר, וספירת השנים תהיה מתחילת המסטר. סטודנט למסלול ישיר לד"ר יחויב בתשלום מינימום של 300% שכר לימוד שנתי עבור לימודיו.

שכ"ל ייגבה כדלקמן:

מסלול ישיר לתואר דוקטור
שנה א'
100% משכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ב'
100% משכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ג'
100% משכ"ל שנתי לכל שנה
משנים ד' ואילך
15% משכ"ל שנתי לכל סמסטר

סטודנט שחויב בהשלמות לתואר מגיסטר בעת קבלתו, ישלם מעל 300% לתואר כולו, יחסית לכמות ההשלמות.

ד. מסלול מיוחד לתואר דוקטור

לימודים לתואר דוקטור מיד לאחר סיום תואר ראשון. סטודנט במסלול זה יחויב בתשלום מינימום של 300%. שכר לימוד שנתי עבור לימודיו.

שכר לימוד ייגבה כדלקמן:

מסלול מיוחד לתואר דוקטור
שנים א'
100% משכר לימוד שנתי לכל שנה
שנים ב'
100% ממשכר לימוד שנתי לכל שנה
שנים ג'
100% ממשכר לימוד שנתי לכל שנה
משנה ד' ואילך
15% משכר לימוד שנתי לכל סמסטר

ה. לימודים לא לתואר

ישנם שני סוגי אוכלוסיות:

1. משלימים (לפני קבלה לתואר שני) - התשלום הינו 50% משכר לימוד שנתי לכל סמסטר.

2. מחקר גישוש (לפני קבלה לתואר ד"ר) - התשלום הינו 5% משכר לימוד שנתי לכל סמסטר.

ו. תואר שני במסלול ללא תזה

הכללים החלים על הסטודנטים בלימודי המשך זהים לכללים החלים על כלל הסטודנטים בלימודים למסלול ללא תזה בבית הספר לתארים מתקדמים.

להלן פירוט תוכניות הלימוד לתואר ME בלימודי המשך:

ME הנדסת מכונות

ME הנדסה ביו-רפואית

MUE הנדסה עירונית

מועמד שהתקבל למסלול ללא תזה, מחויב בתשלום מקדמה לשמירת מקום בתכנית זו.

במידה ותתקבל הודעת ביטול לימודים מהסטודנט עד יום לפני מועד תחילת הלימודים, הנ"ל יהיה זכאי להחזר המקדמה במלואה.

ז. מסלול מיוחד בארכיטקטורה (שש שנתי)

התוכנית כוללת :
לימודים  בתואר ראשון בארכיטקטורה -  4 שנים (8 סמסטרים) ותשלום 400% שכ"ל לתואר ראשון. סטודנט שיסיים את לימודיו בהסמכה בפחות מ-8 סמסטרים, יתבקש להשלים את הסכום שלא שולם , לסה"כ הנדרש של 400% שכ"ל הסמכה.

לימודים  בתואר שני בבית הספר לתארים מתקדמים – משך הלימודים שנתיים (4 סמסטרים - סמסטרים 9-12 בתוכנית) ותשלום  200% שכ"ל לתואר שני. בשני הסמסטרים הראשונים של התואר השני (סמסטרים 9,10 של התוכנית), תינתן הנחה בשכ"ל בגובה ההפרש בין שכ"ל של תואר ראשון לתואר שני.

ההנחה לא תינתן לסטודנט שלימודיו בהסמכה גלשו לסמסטרים 9 ו/או 10 של התוכנית.

2. תשלום שכר לימוד

טפסים לשכר הלימוד

החל מהיום 11.07.2023 יש להגיש את טפסי שכר הלימוד- כתב התחייבות לשכר לימוד והרשאה לחיוב חשבון בבקשה מקוונת בפורטל- https://portalex.technion.ac.il/irj/portal/external/CampusMob

א. כתב התחייבות לשכר לימוד

סטודנט חדש חייב לצרף בפורטל כתב התחייבות לשכ"ל חתום על ידי שני ערבים שאינם סטודנטים. הערבים יכולים להיות בני משפחה (כולל הורים). הסטודנטים החדשים קבלו את הטופס יחד עם פריסת האחוזים לתואר.
סטודנטים אשר עדיין לא צירפו בפורטל טופס זה חייבים לעשות זאת בהקדם. כל הסטודנטים חייבים למלא טופס זה. חובה זו חלה גם על כל הסטודנטים אשר לימודיהם ממומנים על ידי המוסדות אחרים, וזאת לצורך הבטחת תשלום ההוצאות הנלוות שאינן ממומנות על ידי המוסד המממן, או במידה ובהמשך הלימודים, שכר הלימוד לא ימומן על ידי אותו מוסד.
כתב ההתחייבות תקף לכל שנות הלימוד עד לקבלת התואר. במידה ויחולו שינויים בפרטי הסטודנט או הערבים, יש לדווח על כך למחלקת חשבונות סטודנטים. יש למלא את כל הפרטים בטופס בשני העמודים.

ב. כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק

שכר הלימוד ושכר הדירה ייגבו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק. הודעות התשלום יועברו אלייך בדואר אלקטרוני בלבד. מילוי כתב הרשאה לחיוב חשבון הינו חובה. ללא טופס זה אין אפשרות לשלם שכר לימוד.
ההרשאה הנ"ל אינה מהווה הוראת קבע, ויש בשיטת תשלום זו הזכות לבעל החשבון לבטל את ההרשאה. סטודנטים שעדיין לא צירפו בפורטל את הטופס החתום, מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
כל הסטודנטים חייבים למלא "כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק", גם סטודנטים שמוסד כלשהו מממן את לימודיהם, חייבים למלא טופס זה ולהגישו בפורטל. ראה הסבר בלשונית טפסים. כמו כן, הטכניון משתמש בפרטי החשבון, על מנת לזכות את הסטודנטים ישירות לחשבונות הבנק בכל מקרה בו יהיו זכאים להחזרי כספים – יתרות זכות, מילגות וכו'. ניתן להחליף את חשבון הבנק ממנו נגבה שכר הלימוד על ידי הסדרת הרשאה חדשה. ניתן להוריד טופס זה באתר.

קיימים בנקים / סניפים ששינו את דרך הקמת ההרשאה לחיוב חשבון בנק – באמצעות טופס פנימי של הבנק, או דרך טופס מקוון באתר האינטרנט של הבנק, ולא באמצעות הטופס המצורף שנשלח אלייך.
במקרה כזה, הינך מתבקש/ת להגיש בפורטל כל מסמך אחר שיכין הבנק, או אישור אינטרנטי על הקמת הרשאה.
חשוב להקפיד שיופיעו במסמך הפרטים הבאים:

  • שם הסטודנט/ית
  • מספר תעודת זהות הסטודנט/ית
  • שם הלקוח בבנק
  • במקרים בהם הקמת ההרשאה מתבצעת באתר הבנק באינטרנט, יש להקפיד למלא במספר האסמכתא את מספר הזהות של הסטודנט/ית.
  • מספר המוסד שלנו במרכז הסליקה הינו 1273

יש לבדוק במהלך הלימודים שההרשאה לחיוב חשבון בנק תקפה, ולא בוטלה על ידי הבנק.
בהעדר טפסים אלה כנדרש, תתבצע חסימה לפעולות במערכת ולקבלת שירות.

להלן פרטים כללים:

א. גובה שכר לימוד

100% שכר הלימוד לשנת תשפ"ד במחירי מדד יולי 2023 הוא בסך 15,265 ש"ח לסטודנט ישראלי שמשלם בעצמו, לפי הודעת המועצה להשכלה גבוהה, והועדה לתכנון ותקצוב.
שכר לימוד שלא ממומן על ידי הסטודנט (אלא על ידי מקום עבודה, מוסד ציבורי או ממשלתי), חייב בתוספת של 25%.

סטודנט בינלאומי (שאינו תושב ישראלי) ישלם תוספת של 25% על האמור לעיל- 19,081 ש"ח.
שכר הלימוד לסמסטר ישולם בשני תשלומים שווים של 50% משכר הלימוד הסמסטריאלי כל אחד בתוספת הפרשי הצמדה עד למועד התשלום.
שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן.

שכר הלימוד בטכניון הוא על בסיס סמסטריאלי.

ב. מועדי תשלום משוערים

מועדי תשלום משוערים תארים מתקדמים
תשלום ראשון לסמסטר חורף
14.11.2023 *
תשלום שני לסמסטר חורף
14.01.2024 *
תשלום ראשון לסמסטר אביב
14.04.2024*
תשלום שני לסמסטר אביב
14.06.2024*

*השנה, בשל המצב התשלום בתאריך 14/11/2023 נדחה לתאריך 14/02/2024

*התשלום בתאריך 14/01/2024 נדחה לתאריך 14/03/2024

*נכון לעכשיו-

התשלום בתאריך 14/04/2024 נדחה לתאריך 14/06/2024

התשלום בתאריך 14/06/2024 נדחה לתאריך 14/08/2024

שבועיים לפני כל תשלום תשלח אליך הודעת חיוב אישית לתא הדואר האלקטרוני שלך בטכניון, ובה פרוט הסכום לתשלום. במידה ולא תקבל הודעת חיוב לקראת המועדים הנזכרים כאן, הנך מתבקש להתקשר למשרדנו. כמו כן, הנך מתבקש לבדוק לאחר יום התשלום שהחיוב כובד על ידי הבנק בו מתנהל חשבונך.

 

אישור שכ"ל ניתן להפיק באתר students ( https://students.technion.ac.il/)

ג. מענקי חיילים משוחררים

סטודנט שקיבל פיקדון חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכר לימוד בטכניון. סטודנט המעוניין לשלם בכספי הפיקדון את שכר לימוד יכנס לקישור הבא:
/request-for-payment-soldier-deposit/

יש להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ולאחר מכן למלא את הפרטים הנדרשים.לאחר לחיצה על שלח, יישלח אלייך למייל קובץ PDF, אשר ישמש אותך כשובר ידני באתר הקרן לחיילים משוחררים של משרד הבטחון.בסיום הפעולה, ולאחר קבלת מייל השובר מאיתנו, יש להכנס לאתר הקרן לחיילים משוחררים, להמשך תהליך שחרור כספי פקדון חיילים משוחררים.
את השובר תדרש לסרוק במקום המתאים וכן למלא את פרטיך, כפי שמופיעים בשובר. הכסף יועבר אלינו ממשרד הבטחון וישמש לכיסוי שכ"ל עתידי עבורך, לאחר כחמישה ימי עסקים מיום סיום הפעולה באתר.

סטודנט שהפסיק לימודיו וזכאי לקבלת החזר כספים לקרן החיילים המשוחררים – יפנה אלינו ואנו נשלח לסטודנט המחאה על היתרה לזכותו, לפקודת הקרן לחיילים משוחררים למימוש בבנק הדואר.

ד. פיגורים בתשלום

סטודנט אשר יפגר בתשלום כל שהוא, יחויב בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה של חצי אחוז לחודש לפי מספר ימי הפיגור.

ה. תשלומים מיוחדים

1. חנייה - תשלום שנתי עבור קניית תווית חנייה בשטח הטכניון וקנסות חניה.
2אגרת שמירה - כל סטודנט לתואר שני ישלם אגרת שמירה בגבה יחסי לשכר הלימוד אותו הוא משלם. 100% אגרה לסמסטר בשנת תשפ"ד = 225 ש"ח.
3. תעודת סטודנט-תשלום של 211 ₪, המקנה זכאות לחברות באגודת הסטודנטים. סטודנט אשר אינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים, יודיע על כך מראש ובכתב לאגודת הסטודנטים.
4. רווחה - תשלום של 100 ש"ח לסמסטר, המקנה זכאות לכניסה לבריכה, לסטודנטים בתארים מתקדמים, המקדישים זמן מלא בקמפוס חיפה.
5. התאחדות הסטודנטים הארצית - במסגרת חוק זכויות הסטודנט, ישלמו הסטודנטים בתואר ראשון ושני בלבד, 10 ש"ח עבור תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג.

3. תקנות כלליות

א. לימוד לתואר ראשון ושני

1. סטודנט בלימודים לתארים מתקדמים שקבל אישור ללמוד לתואר ראשון נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד בביה"ס לתארים מתקדמים עד לסיומו, ותוספת של לפחות מחצית שכר לימוד לתואר הראשון הנוסף.

2. סטודנט בלימודים לתארים מתקדמים שקבל אישור ללמוד לתואר שני נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור שני התארים.

3. סטודנט שסיים תואר שני/שלישי, ויירשם לתואר ראשון נוסף, ישלם לפחות מחצית שכר הלימוד לתואר הראשון הנוסף.

4. סטודנט העומד לסיים תואר ראשון בטכניון וקבל אישור להתחיל בלימודי תואר שני במקביל (סמסטר אחד או שניים) ימשיך וישלם שכר לימוד לתואר הראשון עד לסיומו. תשלום שכר הלימוד עבור התואר השני, לסטודנט שאינו מקבל מלגה מהיחידה האקדמית, יכוסה באמצעות מלגת שכר לימוד מביה"ס לתארים מתקדמים.

ב. ביטוח לאומי

סטודנט בשנה"ל תשפ"ד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, ודמי בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה. הטכניון מחוייב לדווח על הסטודנטים ישירות לביטוח לאומי בכל שנת לימודים.
דמי הביטוח ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אלייך בדואר, ע"י המוסד לביטוח לאומי.
סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
סטודנט המקבל תגמולים ממשרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי, פטור מהתשלום הנ"ל כסטודנט. יש לדווח על כך ישירות למוסד לביטוח לאומי.

ג. חוב לשכר לימוד

סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד במהלך לימודיו, יחויב בהפרשי הצמדה וריבית. בנוסף, תימנע ממנו הגישה למערכת האינטרנט הטכניונית, עד להסדרת חובו.
סטודנט שמלגת שכר הלימוד שלו הסתיימה, וחייב לשלם שכ"ל בהמשך לימודיו, מתבקש לבדוק בבנק, שההרשאה לחיוב חשבון בנק שמסר לנו עם תחילת לימודיו, עדיין בתוקף. במידה ולא - יש לחדשה.

ד. חובות קודמים

סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות, יוכל להירשם לטכניון או להרכיב מערכת שעות לימוד רק לאחר שיפרע את החוב. אם בכל זאת יירשם סטודנט חייב לטכניון, יהא הטכניון רשאי להפסיק את לימודיו, או לחדול מלתת לו שירותי לימוד ואישורים, ציונים, תעודות וכיו"ב.
העדר אחד משני הטפסים התחייבות לשכר לימוד ו/או הרשאה לחיוב חשבון בנק, ייחשב כחוב לשכר לימוד.