פרק ב': פרטי שכר לימוד

1. שכר לימוד תשפ"ג

להלן התעריפים לפי המידע הקיים בידנו היום מחושב לפי מדד יולי 2022 .

שכר לימוד
שכר לימוד מלא לסטודנט ישראלי שמשלם בעצמו *14,774 ש"ח
שכר לימוד מופחת לסטודנט שמשלם בעצמו *10,932 ש"ח
הוצאות נלוות
אגרת שרותי רווחה
420 ש"ח
אגרת שמירה
450 ש"ח
דמי חבר באגודת הסטודנטים
171 ש"ח
ביטוח באמצעות אגודת הסטודנטים
40 ש"ח
התאחדות הסטודנטים הארצית10 ש"ח

הוצאות נלוות - הסבר:

  1. אגרת שרותי רווחה - הטכניון מספק שירותים שונים לרווחת הסטודנט (שרותים בתחום התרבות, בתחום הספורט ושרותים אישיים).
  2. שמירה - תשלום חובה עבור שרותי שמירה בקמפוס, לפי החלטות וועדת מלץ.
  3. התאחדות הסטודנטים הארצית - במסגרת חוק זכויות הסטודנט, ישלמו הסטודנטים בתואר ראשון ושני בלבד, 10 ש"ח לשנה, עבור תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג.
  4. דמי חבר לאגודת הסטודנטים - תשלום חד שנתי המקנה חברות לאגודת הסטודנטים וכרטיס סטודנט. התשלום כולל בתוכו גם ביטוח תאונות אישיות.

תשלום דמי רווחה ודמי החבר לאגודה הינם תשלומים וולונטריים.

סטודנט אשר אינו מעוניין בשרותי הרווחה (סעיף 1) יודיע על כך מראש בכתב כל סמסטר מחדש, ניתן לבטלם עד חודש מתחילת הסמסטר. סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים (סעיף 4), יודיע על כך מראש ובכתב לאגודת הסטודנטים.

 

שכר הלימוד לתייר ללא הוצאות נלוות הוא 13,665 ש"ח.

סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר אביב ישלמו עבור הוצאות נלוות:

שכר לימוד אגרות
אגרת שרותי רווחה210 ש"ח
אגרת שמירה225 ש"ח
דמי חבר באגודת הסטודנטים86 ש"ח
ביטוח באמצעות אגודת הסטודנטים40 ש"ח
התאחדות הסטודנטים הארצית10 ש"ח
סה"כ571 ש"ח

2. אפשרויות תשלום שכר לימוד

א. תשלום מראש של מלוא שכר הלימוד עד 14.09.2022
מזכה בהנחה של 2.5% משכר הלימוד, לסטודנטים בהסמכה, או מועמדים שהתקבלו לשנת הלימודים הבאה. במקרה כזה לא יחולו הפרשי הצמדה נוספים על שכר הלימוד, ואולם אם ישונה בסיס שכר הלימוד במשך השנה, יחויבו הסטודנטים בהפרש שכר הלימוד.
סטודנט המעוניין לשלם את מלוא שכר הלימוד כנ"ל, ימלא את הטופס המקוון בקישור הבא /prepaid-tuition/ עד לתאריך 05.09.2022

על סמך מילוי הטופס, הטכניון יגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק ב-14.09.2022 את שכר הלימוד בניכוי ההנחה. (ההנחה 273 ₪ לשכ"ל רגיל, 369 ₪ לשכ"ל מלא, ו 342 ₪ לשכ"ל תייר)
לחילופין, ניתן לשלם את שכר הלימוד מראש בניכוי ההנחה, בכרטיס אשראי בטופס המקוון. התשלום כרוך בעמלה בסך 0.9%.

שים לב, האפשרות לתשלום שכ"ל מראש עם הנחה הינה עד לתאריך 14.09.2022, (תשלום שיתקבל לאחר מכן לא יזוכה בהנחה).

תשלום יתרת שכר לימוד מראש במהלך השנה: ניתן בכל מועד תשלום לשלם את יתרת שכ"ל מראש לשנת תשפ"ג, ללא הנחה. יש למלא את הטופס המקוון בקישור הבא /prepaid-tuition/

סטודנט חדש, המתחיל את לימודיו בסמסטר אביב, אשר ישלם את מלוא שכ"ל לסמסטר זה עד 14.02.2023, יזוכה בהנחה של 1% משכ"ל של הסמסטר. סטודנט חדש המעוניין בכך, ימלא את הטופס המקוון בקישור הבא /prepaid-tuition/ עד לתאריך 11.02.2023. סטודנט המעוניין בתשלום בכרטיס אשראי, יפנה אלינו לתיאום התשלום.

ביצוע נוהל תשלום מראש מותנה בקבלת תעריפי שכר הלימוד במועד ע"י ממשלת ישראל.

ב. תשלום שכר לימוד בתשלומים
שכר הלימוד יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
חישוב ההצמדה יתחשב בתשלומים שישולמו מעת לעת.

3. מועדי התשלום המשוערים

מועדי תשלום משוערים
מקדמה לותיקים
לסמסטר חורף
50% משכ"ל לסמסטר14.09.2022
תשלום שני
לסמסטר חורף
25% משכ"ל לסמסטר14.11.2022
תשלום שלישי
לסמסטר חורף
25% משכ"ל לסמסטר14.12.2022
מקדמה לותיקים
לסמסטר אביב
50% משכ"ל לסמסטר14.02.2023
תשלום שנילסמסטר אביב
25% משכ"ל לסמסטר14.04.2023
תשלום שלישי
לסמסטר אביב
25% משכ"ל לסמסטר14.05.2023

כשבועיים לפני כל תשלום תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני ובה יפורטו הסכומים בהם יחויב חשבונך בבנק והתאריך בו יבוצע החיוב. הנך מתבקש לעקוב אחרי הפרסומים ולבדוק את הדואר האלקטרוני שלך לעיתים קרובות.

4. לימודי אנגלית / פיזיקה החייבים בתשלום

סטודנטים אשר רמת הישגיהם באנגלית אינה מספקת, וחייבים בלימודים מוקדמים בקורסים באנגלית יחויבו בתשלום, בנוסף לשכר הלימוד הרגיל. התשלום יבוצע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק.

להלן פרוט הקורסים:

אנגלית מתקדמים א- 1,484 ש"ח (10% משכ"ל שנתי מלא)

השלמות פיזיקה- 1,030 ש"ח

5. רישום מאוחר

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש"ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום.
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף.

6. אישורים

א. אישורים מאתר students ( https://students.technion.ac.il/)

כל סטודנט יהיה זכאי להנפקת אישורים רשמיים חתומים בחינם במשך שנת הלימודים.
פרוט האישורים:
א. אישור סטודנט בעברית/אנגלית
ב. גיליון ציונים בעברית
ג. אישור שעות שבועיות
ד. תעודת ציונים הכוללת רק ציון סופי בכל מקצוע
ה. תדפיס שכר לימוד/שכר דירה
ו. אישור מגורים במעונות

ניתן לקבל אישורים אלה באתר student.

ב. אישורים מיוחדים

כל אישור מיוחד בעברית או באנגלית, שניתן מלימודי הסמכה ו/או ממחלקת חשבונות סטודנטים, חייב בתשלום של 40 ש"ח.

סטודנט אשר חייב שכר לימוד לא יקבל אישור כל שהוא עד אשר יסדיר את תשלומיו.

7. פיגורים בתשלום

א . שכר לימוד
סטודנט אשר יפגר בתשלום כל שהוא, יחויב בהפרשי הצמדה, ובריבית צמודה של חצי אחוז לחודש לפי מספר ימי הפיגור.
תשלומים שלא במועדים הנקובים בפרק ב' בסעיף 3 עקב רישום מאוחר, יחויבו בהצמדה ובריבית.
ב . שכר דירה
איחור בתשלום שכר דירה יחייב בריבית של חצי אחוז לחודש.

סטודנט אשר חייב שכר לימוד ו/או שכר דירה, לא יוכל להשתמש בשירותים הניתנים באינטרנט עד אשר יסדיר את חובו.
סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות, יוכל להירשם לטכניון או להרכיב מערכת שעות רק לאחר שיפרע את החוב . אם בכל זאת יירשם סטודנט חייב לטכניון, יהא הטכניון רשאי להפסיק את לימודיו, או לחדול מלתת לו שירותי לימוד ואישורים, ציונים, תעודות וכיו"ב.