פרק ב': פרטי שכר לימוד

1. שכר לימוד תשע"ח

להלן התעריפים לפי המידע הקיים בידנו היום מחושב לפי מדד יולי 2017

שכר לימוד
שכר לימוד מלא לסטודנט ישראלי שמשלם בעצמו13,603 ש"ח
שכר לימוד מופחת לסטודנט שמשלם בעצמו10,066 ש"ח
הוצאות נלוות
אגרת שרותי רווחה
420 ש"ח
אגרת שמירה
310 ש"ח
דמי חבר באגודת הסטודנטים
171 ש"ח
ביטוח באמצעות אגודת הסטודנטים
29 ש"ח

הוצאות נלוות - הסבר:

  1. אגרת שרותי רווחה - הטכניון מספק שירותים שונים לרווחת הסטודנט (שרותים בתחום התרבות, בתחום הספורט ושרותים אישיים).
  2. דמי חבר לאגודת הסטודנטים - תשלום חד שנתי המקנה חברות לאגודת הסטודנטים וכרטיס סטודנט. התשלום כולל בתוכו גם ביטוח תאונות אישיות.
  3. שמירה - תשלום חובה עבור שרותי שמירה בקמפוס, לפי החלטות וועדת מלץ.

סטודנט אשר אינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים (סעיף 2), יודיע על כך מראש ובכתב לאגודת הסטודנטים.

 

שכר הלימוד לתייר ללא הוצאות נלוות הוא 12,583 ש"ח.

סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר אביב ישלמו עבור הוצאות נלוות:

שכר לימוד אגרות
אגרת שרותי רווחה210 ש"ח
אגרת שמירה155 ש"ח
דמי חבר באגודת הסטודנטים86 ש"ח
ביטוח באמצעות אגודת הסטודנטים29 ש"ח
סה"כ480 ש"ח

2. אפשרויות תשלום שכר לימוד

א. תשלום מראש של מלוא שכר הלימוד עד 14.09.2017
מזכה בהנחה של 2.5% משכר הלימוד. במקרה כזה לא יחולו הפרשי הצמדה נוספים על שכר הלימוד, ואולם אם ישונה בסיס שכר הלימוד במשך השנה, יחויבו הסטודנטים בהפרש שכר הלימוד. סטודנט המעוניין לשלם את מלוא שכר הלימוד כנ"ל, יודיע בכתב למחלקת חשבונות סטודנטים עד 07.09.2017 באמצעות טופס מספר 1 המצ"ב. על סמך הודעתו, הטכניון יגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק ב-14.09.17 את שכר .הלימוד בניכוי ההנחה. (ההנחה 252 ₪ לשכ"ל רגיל, 340 ₪ לשכ"ל מלא, ו- 315 ₪ לשכ"ל תייר).

סטודנט חדש, המתחיל את לימודיו בסמסטר אביב, אשר ישלם את מלוא שכ"ל בסמסטר זה עד 14.02.2018 יזוכה בהנחה של 1% משכ"ל של הסמסטר. סטודנט חדש המעוניין בכך, יודיע לנו בכתב באמצעות טופס מס' 2 המצ"ב עד 07.02.2018
ביצוע נוהל תשלום מראש מותנה בקבלת תעריפי שכר הלימוד במועד ע"י ממשלת ישראל.
ב. תשלום שכר לימוד בתשלומים
שכר הלימוד יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
חישוב ההצמדה יתחשב בתשלומים שישולמו מעת לעת.

3. מועדי התשלום המשוערים

מועדי תשלום משוערים
מקדמה לותיקים
לסמסטר חורף
50% משכ"ל לסמסטר14.09.2017
תשלום שני
לסמסטר חורף
25% משכ"ל לסמסטר14.11.2017
תשלום שלישי
לסמסטר חורף
25% משכ"ל לסמסטר14.12.2017
מקדמה לותיקים
לסמסטר אביב
50% משכ"ל לסמסטר14.02.2018
תשלום שנילסמסטר אביב
25% משכ"ל לסמסטר15.04.2018
תשלום שלישי
לסמסטר אביב
25% משכ"ל לסמסטר14.05.2018

כשבועיים לפני כל תשלום תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני ובה יפורטו הסכומים בהם יחויב חשבונך בבנק והתאריך בו יבוצע החיוב. הנך מתבקש לעקוב אחרי הפרסומים ולבדוק את הדואר האלקטרוני שלך לעיתים קרובות.

4. לימודי אנגלית / פיזיקה החייבים בתשלום

סטודנטים אשר רמת הישגיהם באנגלית אינה מספקת,וחייבים בלימודים מוקדמים בקורסים בסיסיים באנגלית יחויבו בתשלום, בנוסף לשכר הלימוד הרגיל. התשלום יבוצע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק.

להלן פרוט הקורסים:

אנגלית מדעית 1- 1030 ש"ח (7.5% משכ"ל שנתי מלא)

אנגלית מדעית 2- 1030 ש"ח (7.5% משכ"ל שנתי מלא)

השלמות פיזיקה- 800 ש"ח

5. רישום מאוחר

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש"ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום.
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף.

6. צילום מחברת בחינה

מחיר לכל מחברת 5 ש"ח.

7. אישורים

כל סטודנט יהיה זכאי ל - עד 20 אישורים רשמיים חתומים בחינם במשך שנת הלימודים.
פרוט האישורים:
א. אישור סטודנט בעברית/אנגלית
ב. גיליון ציונים בעברית
ג. אישור שעות שבועיות
ד. תעודת ציונים הכוללת רק ציון סופי בכל מקצוע
ה. תדפיס שכר לימוד/שכר דירה
ו. אישור מגורים במעונות
כל אישור מעל המכסה הנ"ל חייב בתשלום של 35 ש"ח.
ניתן לקבל אישורים אלה במכשיר הציונומט אשר בבנין אולמן.
סטודנט אשר חייב שכר לימוד לא יקבל אישור כל שהוא עד אשר יסדיר את תשלומיו.

8. פיגורים בתשלום

א . שכר לימוד
סטודנט אשר יפגר בתשלום כל שהוא, יחויב בהפרשי הצמדה, ובריבית צמודה של חצי אחוז לחודש לפי מספר ימי הפיגור.
תשלומים שלא במועדים הנקובים בפרק ב' בסעיף 3 עקב רישום מאוחר, יחויבו בהצמדה ובריבית.
ב . שכר דירה
איחור בתשלום שכר דירה יחייב בריבית של חצי אחוז לחודש.

סטודנט אשר חייב שכר לימוד ו/או שכר דירה, לא יוכל להשתמש בשירותים הניתנים באינטרנט עד אשר יסדיר את חובו.
סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות, יוכל להירשם לטכניון או להרכיב מערכת שעות רק לאחר שיפרע את החוב . אם בכל זאת יירשם סטודנט חייב לטכניון, יהא הטכניון רשאי להפסיק את לימודיו, או לחדול מלתת לו שירותי לימוד ואישורים, ציונים, תעודות וכיו"ב.