פרק א': נוהלי שכר לימוד

1. שכר לימוד - כללי

שכר הלימוד המלא (ללא הנחת ממשלה) לסטודנט ישראלי המשלם בעצמו במחירי מדד יולי 2023  הוא בסך 15,265 ש"ח.
שכר הלימוד המופחת לסטודנט ישראלי המשלם בעצמו במחירי מדד יולי 2023 הוא בסך 11,296 ש"ח, לפי הודעת המועצה להשכלה גבוהה, והועדה לתכנון ותקצוב.

ההפחתה בשכר לימוד תחול על סטודנט לרפואה רק ב - 3 שנות הלימוד הראשונות שלו.

סטודנטים אזרחי חו"ל, או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר - ישלמו שכר לימוד הגבוה ב - 25% מהאמור לעיל (14,120 ש"ח במחירי מדד יולי 2023).

סטודנט שהחל בלימודיו כתייר, יחויב כאמור בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד של סטודנט ישראלי. אם במהלך הלימודים יקבל הסטודנט אזרחות ישראלית, הוא יהיה זכאי לתעריף של סטודנט ישראלי מרגע קבלת האזרחות. יש לשלוח צילום תעודת זהות במייל.
שכ"ל בטכניון הוא סמסטריאלי, ולכן הטכניון גובה כל סמסטר מחצית משכר הלימוד השנתי. הסכומים המופיעים כאן, מתייחסים לשכר הלימוד בלבד (לא כולל הוצאות נלוות).

2. אמצעי תשלום

שכר הלימוד כולל תשלומים נלווים, ושכר הדירה במעונות הטכניון, משולמים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק. כשבועיים לפני כל תשלום שכר לימוד, תשלח הודעה אישית לתא ה- E-MAIL שלך בטכניון (חשבון קמפוס), ובה יפורטו הסכום בו יחויב חשבון הבנק, והתאריך בו יבוצע החיוב. תוכן ההודעה יתעדכן לפי הצורך עד יום ביצוע התשלום.
יש לבדוק במהלך הלימודים שההרשאה לחיוב חשבון בנק תקפה, ולא בוטלה על ידי הבנק.

3. טפסים

עליך להגיש בפורטל את הטפסים הבאים סרוקים באיכות טובה, כקובץ PDF.

א. כתב התחייבות לשכר לימוד

סטודנט חדש חייב להגיש כתב התחייבות לשכר לימוד חתום על ידי שני ערבים שאינם סטודנטים, תושבי ישראל מעל גיל 18. הערבים יכולים להיות בני משפחה (כולל הורים). הסטודנטים החדשים קבלו קישור להורדת הטופס יחד עם הודעת הקבלה.
סטודנטים אשר עדיין לא גישו בפורטל טופס זה חייבים לעשות זאת בהקדם.
כל הסטודנטים חייבים למלא טופס זה. חובה זו חלה גם על כל הסטודנטים אשר לימודיהם ממומנים על ידי המוסדות הבאים: טכניון,מוסדות להשכלה גבוהה, המוסד לביטוח לאומי, תכנית נ.ע.מ, תכנית אופקים, תכנית לפידים, תוכנית מבטים,תוכניות הצטיינות וכו', וזאת לצורך הבטחת תשלום ההוצאות הנלוות שאינן ממומנות על ידי המוסד המממן, או במידה ובהמשך הלימודים, שכר הלימוד לא ימומן על ידי אותו מוסד.
כתב ההתחייבות תקף לכל שנות הלמוד עד לקבלת התואר. במידה ויחולו שינויים בפרטי הסטודנט או הערבים, יש לדווח על כך למחלקת חשבונות סטודנטים. יש למלא את כל הפרטים בטופס.

ב. הרשאה לחיוב חשבון בנק

כפי שהוסבר בסעיף 2 בפרק זה, שכר הלימוד ושכר הדירה ייגבו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק.
סטודנטים חדשים קבלו את הטופס יחד עם הודעת הקבלה. ההרשאה הנ"ל אינה מהווה הוראת קבע, ויש בשיטת תשלום זו הזכות לבעל החשבון לבטל את ההרשאה. סטודנטים שעדיין לא הגישו בפורטל את הטופס החתום, מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
כל הסטודנטים חייבים למלא "כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק", גם סטודנטים שמוסד כלשהו מממן את לימודיהם, חייבים למלא טופס זה ולשלחו אלינו. ראה הסבר בסעיף הקודם (סעיף א'). כמו כן, הטכניון משתמש בפרטי החשבון, על מנת לזכות את הסטודנטים ישירות לחשבונות הבנק בכל מקרה בו יהיו זכאים להחזרי כספים - יתרות זכות, מילגות וכו'. ניתן להחליף את חשבון הבנק על ידי מילוי טופס הרשאה חדש והחתמתו בבנק. ניתן להוריד טופס זה באתר.

קיימים בנקים / סניפים ששינו את דרך הקמת ההרשאה לחיוב חשבון בנק – באמצעות טופס פנימי של הבנק, או דרך טופס מקוון באתר האינטרנט של הבנק, ולא באמצעות הטופס המצורף שנשלח אלייך.
במקרה כזה, הינך מתבקש/ת להגיש בפורטל כל מסמך אחר שיכין הבנק, או אישור אינטרנטי על הקמת הרשאה.
חשוב להקפיד שיופיעו במסמך הפרטים הבאים:

  • שם הסטודנט/ית
  • מספר תעודת זהות הסטודנט/ית
  • שם הלקוח בבנק
  • פרטי חשבון הבנק (שם הבנק, סניף ומספר חשבון)
  • במקרים בהם הקמת ההרשאה מתבצעת באתר הבנק באינטרנט, יש להקפיד למלא במספר האסמכתא את מספר הזהות של הסטודנט/ית.
  • מספר המוסד שלנו במרכז הסליקה הינו 1273

שים לב: סטודנט אשר לא ימלא טפסים א' ו-ב', כנדרש, יהיה חסום לגישה לאינטרנט בטכניון.

ג. תשלום שכר לימוד מראש

לסטודנטים המעוניינים בתשלום הנ"ל. פרטים בפרק ב  סעיף 2.
הבהרה: סטודנט אשר חשבון שכר הלימוד שלו יזוכה במלגה, ו/או פטור ממוסד כל שהוא, חשבונו בבנק לא יחויב כל עוד המלגה מכסה את הוצאות שכר הלימוד.

4. רישום לסמסטר

בסוף כל סמסטר עורכת מזכירות לימודי הסמכה רישום מוקדם לסמסטר הבא. רישום זה מהווה קריטריון לקביעת הסטודנטים הפעילים, המתעתדים ללמוד בסמסטר הבא.
משרדנו נוהג לשלוח לסטודנטים שלא בצעו רישום מוקדם שאלון בנושא זה.

סטודנטים שלא בצעו רישום מוקדם, ואולם מתכוונים ללמוד בסמסטר הבא, מתבקשים להגיש בקשה מקוונת בפורטל, מצ"ב קישור- https://portalex.technion.ac.il/irj/portal/external/CampusMob

יש להיכנס ל"בקשות שלי" לבחור בסוג בקשה "חש.סטודנטים: חיוב שכ"ל טרם רישום לקורסים"

בשורה שנה אקדמית לבחור את השנה הנוכחית, בשורה בחירת סמסטר לבחור את הסמסטר המתאים.

לאחר מכן בשורה אישור חיוב שכ"ל טרם רישום לקורסים לבחור "כן".

בתום מילוי הבקשה יש ללחוץ על שליחה בתחתית העמוד.

לאחר הגשת הבקשה ועל פי הודעתם, יחויבו במקדמת שכר לימוד, והם יוכלו לבצע את הרישום לסמסטר בתקופת השינויים של הסמסטר.

על הסטודנט חלה החובה להודיע לנו על כוונתו ללמוד במקרה של אי השתתפות ברישום המוקדם.

תשלומים שלא במועדים המפורטים בפרק ב' סעיף 3 , עקב רישום מאוחר, יחויבו בהצמדה וריבית.

סטודנטים חדשים אינם צריכים לדווח למשרדנו על כוונתם להירשם לסמסטר הלימודים הראשון שלהם בטכניון.

כל האמור בסעיף זה מתייחס לכל סמסטר (מלבד קיץ).

5. תשלום שכר לימוד בשלבי גמר

תקופת לימודים נומינלית = 6 סמסטרים בתכנית תלת שנתית, 8 סמסטרים בתכנית 4 שנתית וכו'. במניין זה לא נכללים סמסטרים של חופשות, וסמסטרים של קיץ (לא תקף למסלולי רפואה).

להלן פרוט נוהלי התשלום:

א. סטודנט הלומד לתואר אחד בלבד

סטודנט שתקופת לימודיו נמשכת יותר מהתקופה הנומינלית, ישלם שכר לימוד מדורג לפי מספר
נקודות הלימוד לכל סמסטר נוסף, ובנוסף ישלם תוספת של 10% (תקורה) משכר הלימוד של הסמסטר, החל מהסמסטר השני שלאחר תום התקופה הנומינלית. התשלום יבוצע כדלקמן:
1. מס' נקודות הרישום קטן מ 9.5 נקודות:

  • תשלום מקדמה לסמסטר
  • לאחר גמר הרישום, תיערך בדיקה סופית של נק' הלימוד, ויבוצע תשלום נוסף או זיכוי לפי הצורך

2. מספר נקודות הרישום גדול מ 9 נקודות:

  •  תשלום שכר לימוד מלא לסמסטר
  • לאחר גמר הרישום, תיערך בדיקה סופית של נק' הלימוד, ויבוצע החזר הכולל הפרשי הצמדה לפי מספר נקודות הרישום, אם הוא קטן מ-18.

רישום ל-18 נק' ומעלה יחייב בשכר לימוד מלא שישולם במועדים הרגילים כמפורט בסעיף 3.

ב. סטודנט הלומד לשניים / שלושה תארים במקביל

1. סטודנט ששלם כבר את מלוא שכר הלימוד שנקבע לו לכל התארים (כמפורט בסעיף 7), ועדיין לא סיים את לימודיו, יהיה זכאי לשכר לימוד מדורג לפי נקודות לימוד בסמסטרים הנוספים עד להשלמת כל התארים, בנוסף ישלם תקורה בגובה 10% משכר הלימוד של הסמסטר, החל מהסמסטר השלישי (הרביעי במקרה של 3 תארים) שלאחר התקופה הנומינלית לתארים אלה.
דוגמא: סטודנט שלומד תואר ראשון 4 שנתי + תואר נוסף תלת שנתי,זכאי לשכר לימוד מדורג החל מהסמסטר 12. (8 סמסטרים לתואר הראשון + 3 סמסטרים לתואר הנוסף = התקופה הנומינלית לשני התארים). את התוספת של תקורה בגובה 10% משכר הלימוד לסמסטר, ישלם החל מסמסטר 14 אם ילמד בו.
2. סטודנט שסיים את לימודיו לכל התארים, ועדיין לא שלם את מלוא התשלום עבורם, ישלם את יתרת שכר לימוד לפני אישור גמר לימודים (טופס טיולים).
הערות:
א. התשלומים יבוצעו לפי נתוני הרישום המוקדם.
ב. כל האמור לעיל לא חל על סמסטר קיץ.

ג. סטודנט בוגר הלומד לתואר ראשון נוסף

ישלם שכר לימוד מדורג לפי המתואר בסעיף א .
החיוב בתשלום תקורה חל באותו אופן המתואר בסעיף א בהתייחס לתואר החדש בלבד.

6. לימודים במקביל לתואר ראשון ולתארים מתקדמים

א. סטודנט בלימודי תארים מתקדמים שנרשם לתואר ראשון נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד לתואר בתארים מתקדמים עד לסיומו, ותוספת של לפחות מחצית שכר הלימוד לתואר הראשון הנוסף.
ב. סטודנט העומד לסיים תואר ראשון וקבל אישור להתחיל בלימודי תואר שני, ישלם את מלוא שכר הלימוד לתואר הראשון, ויהיה זכאי למלגת שכר לימוד מבית הספר לתארים מתקדמים לכיסוי שכר הלימוד לתואר השני בתקופה בה הוא לומד לשני התארים במקביל.

7. לימודים במקביל לשניים ושלושה תארים ראשונים

סטודנט שקיבל אישור ללמוד במקביל לתארים ראשונים נוספים, ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור התואר הראשון, ותוספת של לפחות מחצית שכר לימוד לכל תואר נוסף (150% שכר לימוד לתואר תלת שנתי,200% לתואר ארבע שנתי וכו').

8. לימודים לתואר נוסף ראשון לסטודנט בוגר הטכניון

סטודנט שסיים תואר ראשון ולאחר מכן החל ללמוד לתואר ראשון נוסף, ישלם תוספת של לפחות מחצית משכר הלימוד עבור התואר הנוסף.

9. פיקדון חיילים משוחררים

סטודנט שקיבל פיקדון חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכר לימוד בטכניון. סטודנט המעוניין לשלם בכספי הפיקדון את שכר הלימוד יכנס לקישור הבא:
/request-for-payment-soldier-deposit/

יש להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ולאחר מכן למלא את הפרטים הנדרשים. לאחר לחיצה על שלח, יישלח אלייך למייל קובץ PDF, אשר ישמש אותך כשובר ידני באתר הקרן לחיילים משוחררים של משרד הביטחון. בסיום הפעולה, ולאחר קבלת מייל השובר מאיתנו, יש להכנס לאתר הקרן לחיילים משוחררים, להמשך תהליך שחרור כספי פקדון חיילים משוחררים.
את השובר תדרש לסרוק במקום המתאים וכן למלא את פרטיך, כפי שמופיעים בשובר. הכסף יועבר אלינו ממשרד הבטחון וישמש לכיסוי שכר לימוד עתידי עבורך, לאחר כחמישה ימי עסקים מיום סיום הפעולה באתר.

סטודנטים אשר שילמו את שכר הלימוד במלואו מקרן החיילים עד התאריך 5/9/23 ומעוניינים לקבלת את הנחת שכר לימוד מראש מחוייבים להגיש את הבקשה בפורטל לשם קבלת ההנחה- https://portalex.technion.ac.il/irj/portal/external/CampusMob

סטודנט שהפסיק לימודיו וזכאי לקבלת החזר כספים לקרן החיילים המשוחררים – יפנה אלינו ואנו נשלח לסטודנט המחאה על היתרה לזכותו, לפקודת הקרן לחיילים משוחררים למימוש בבנק הדואר.

10. ביטוח לאומי

א. סטודנט בשנת הלימודים תשפ"ד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה גבוהה. הטכניון מחוייב לדווח על הסטודנטים ישירות לביטוח לאומי בכל שנת לימודים.
ב. דמי הביטוח ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אלייך בדואר, על ידי המוסד לביטוח לאומי.
ג. סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
ד. סטודנט המקבל תגמולים ממשרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי, פטור מהתשלום הנ"ל כסטודנט. יש לדווח על כך ישירות למוסד לביטוח לאומי.

11. עדכון כתובת

ניתן לעדכן את הכתובת, במהלך הלימודים, באמצעות האינטרנט, באתר לימודי הסמכה.