מבוא

אל הסטודנט/ית,
אנו מביאים לפניך בידיעון זה את סדרי ההרשמה ותשלומי שכר הלימוד לשנת תשפ"ג.
הכללים וההוראות המפורטים בידיעון הנ"ל הם תנאים מחייבים שחלים על כל הסטודנטים בטכניון, ולפיכך יש לקרוא אותם בעיון.

 

שנת לימודים מוצלחת!