פרק ד': הפסקה או חופשת לימודים

כללי הפסקה או חופשת לימודים

סטודנט ותיק שלימודיו הופסקו על ידי בית הספר לתארים מתקדמים במהלך הסמסטר לא ישלם שכר לימוד לאותו הסמסטר.

סטודנט ותיק שיודיע ביוזמתו על חופשה / הפסקת לימודים עד יום תחילת הסמסטר, לא יחויב בשכר לימוד לסמסטר.

סטודנט שיודיע עד 04.02 בסמסטר חורף / 10.06 בסמסטר אביב יחויב ב 25% שכר לימוד לסמסטר.

באם יודיע לאחר 05.02 בסמסטר חורף / 11.06 בסמסטר אביב  יחויב במלוא שכר לימוד לסמסטר.

סטודנט חדש במסלול ללא תזה ששילם מקדמה, ויודיע על  ביטול לימודים /דחיית לימודים עד יום לפני מועד תחילת הלימודים, תוחזר לו המקדמה ששלם.

סטודנט שיודיע עד 04.02 בסמסטר חורף / 10.06 בסמסטר אביב לא תוחזר המקדמה ששילם.

באם יודיע לאחר 05.02 בסמסטר חורף / 11.06 בסמסטר אביב  יחויב במלוא שכר לימוד לסמסטר.

סטודנט חדש במסלול עם תזה שיודיע על  ביטול לימודים /דחיית לימודים עד יום תחילת הלימודים, לא יחויב בשכר לימוד לסמסטר.

סטודנט שיודיע עד 04.02 בסמסטר חורף / 10.06 בסמסטר אביב יחויב ב 25% שכר לימוד לסמסטר.

באם יודיע לאחר 05.02 בסמסטר חורף / 11.06 בסמסטר אביב  יחויב במלוא שכר לימוד לסמסטר.

*התאריך יעודכן בהמשך בהתאם למועד פתיחת סמסטר אביב.

יום תחילת סמסטר חורף תשפ"ד 14.01.2024

יום תחילת סמסטר אביב תשפ"ד 27.05.2024