פרק ד': הפסקה או חופשת לימודים

כללי הפסקה או חופשת לימודים

1. סטודנט שביקש חופשה/הפסקה מרצון תוך 14 יום מתחילת הסמסטר, או דחיית התחלת לימודים/ביטול קבלה עד לתחילת הסמסטר, ובקשתו אושרה עד למועד הנדרש, לא ישלם שכר לימוד לאותו הסמסטר.

סטודנט ותיק שלימודיו הופסקו ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים במהלך הסמסטר לא ישלם שכר לימוד לאותו הסמסטר.

סטודנט חדש שלא הודיע על ביטול מועמדותו עד תחילת הסמסטר, יחוייב בשכר לימוד כמפורט בסעיף 2.

2. סטודנט המבקש חופשה/הפסקה מרצון/דחיית התחלת לימודים/ביטול קבלה לאחר המועדים המפורטים בסעיף 1 לעיל יחויב בתשלום שכר לימוד לפי המפתח הבא:

  • חיוב בשליש שכר לימוד לאותו סמסטר - אם הבקשה הוגשה עד 15 בנובמבר (15 באפריל לסמסטר ב').
  • חיוב בשני שליש שכר לימוד לאותו סמסטר - אם הבקשה הוגשה עד 31 בדצמבר (31 במאי לסמסטר ב').
  • חיוב בשכר לימוד מלא לסמסטר - אם הבקשה הוגשה לאחר התאריכים לעיל.

החייבים לפי 2 הסעיפים האחרונים, חייבים גם הוצאות נלוות.

סטודנט חדש במסלול ללא תזה שלא  יודיע על  ביטול לימודים /דחיית לימודים עד שבוע לפני מועד תחילת הלימודים לא תוחזר המקדמה ששלם.

באם יודיע לאחר 15 בנובמבר (15באפריל לסמסטר ב') ועד 31 בדצמבר (31 במאי לסמסטר ב') – יחוייב  שני שליש שכר לימוד לאותו סמסטר.

באם הבקשה תוגש לאחר תאריכים אלו יחוייב בשכ"ל  מלא לסמסטר.

יום תחילת סמסטר חורף תש"פ 21.10.2020

יום תחילת סמסטר אביב תש"פ 21.03.2021