פרק ד': הפסקה או חופשת לימודים

כללי הפסקה או חופשת לימודים

סטודנט ותיק שלימודיו הופסקו על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים במהלך הסמסטר לא ישלם שכר לימוד לאותו הסמסטר.

סטודנט ותיק שיודיע ביוזמתו על חופשה / הפסקת לימודים עד יום תחילת הסמסטר, לא יחויב בשכ"ל לסמסטר.

סטודנט שיודיע עד 15.11 בסמסטר חורף / 15.4 בסמסטר אביב יחויב ב 25% שכ"ל לסמסטר.

באם יודיע לאחר 15.11 בסמסטר חורף / 15.4 בסמסטר אביב  יחויב במלוא שכ"ל לסמסטר.

סטודנט חדש במסלול ללא תזה ששילם מקדמה, ויודיע על  ביטול לימודים /דחיית לימודים עד שבוע לפני מועד תחילת הלימודים, תוחזר לו המקדמה ששלם.

סטודנט שיודיע עד 15.11 בסמסטר חורף / 15.4 בסמסטר אביב לא תוחזר המקדמה ששילם.

באם יודיע לאחר 15.11 בסמסטר חורף / 15.4 בסמסטר אביב  יחויב במלוא שכ"ל לסמסטר.

סטודנט חדש במסלול עם תזה שיודיע על  ביטול לימודים /דחיית לימודים עד יום תחילת הלימודים, לא יחויב בשכ"ל לסמסטר.

סטודנט שיודיע עד 15.11 בסמסטר חורף / 15.4 בסמסטר אביב יחויב ב 25% שכ"ל לסמסטר.

באם יודיע לאחר 15.11 בסמסטר חורף / 15.4 בסמסטר אביב  יחויב במלוא שכ"ל לסמסטר.

 

יום תחילת סמסטר חורף תשפ"ג 24.10.2022

יום תחילת סמסטר אביב תשפ"ג 21.03.2023