פרק ג': הפסקה ו/או חופשת לימודים

סטודנט או מועמד, שנרשם לטכניון והחליט מסיבות כלשהן שלא ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א, יודיע על כך בכתב:

  • סטודנט חדש או מועמד - למרכז רישום וקבלה.
  • סטודנט ותיק - למזכירות לימודי הסמכה.

כללי החזר/חיוב שכ"ל

א. סטודנט חדש

הודעה עד 15.8 בסמסטר חורף/ 15.12 בסמסטר אביב* מזכה את המועמד בהחזר המקדמה כולה.
הודעה עד 15.9 בסמסטר חורף/ 15.1 בסמסטר אביב* מזכה את המועמד בהחזר של מחצית המקדמה.
הודעה אחרי 15.9 בסמסטר חורף / 15.1 בסמסטר אביב* לא מזכה בהחזר כלשהו של המקדמה.
הודעה לאחר 21.11.2020 בסמסטר חורף (חודש מתחילת הסמסטר) / 21.04.2020 בסמסטר אביב* (חודש מתחילת הסמסטר) מחייבת בשכר לימוד מלא לסמסטר כולל הוצאות נלוות.
*סמסטר קבלה: אביב תשפ"א

ב. סטודנט ותיק

סטודנט שהחליט על הפסקת לימודים/חופשה, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות לימודי הסמכה עד יום לפני תחילת הסמסטר ובמקרה זה לא יחויב בשכר לימוד, והסכום ששילם יוחזר לו. אם התקבלה ההודעה עד 30 יום מתחילת הלימודים, יחויב הסטודנט בתשלום 10% משכר הלימוד של הסמסטר, ללא תשלום הוצאות נלוות.
לאחר 30 יום מתחילת הסמסטר יחויב הסטודנט בשכר לימוד מלא לסמסטר + הוצאות נלוות.
יום תחילת סמסטר חורף תש"פ - 21.10.2020.
יום תחילת סמסטר אביב תש"פ - 21.03.2021.

 

סטודנט שהפסיק לימודיו ונשארה בחשבונו יתרת זכות, יקבלה ישירות לחשבון הבנק שלו.

סטודנט או מועמד שלא יודיע כלל על הפסקת לימודיו, יחשב פעיל עד לסוף הסמסטר, ויחויב בשכר לימוד מלא !