פרק ג': הפסקה ו/או חופשת לימודים

סטודנט או מועמד, שנרשם לטכניון והחליט מסיבות כלשהן שלא ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג, יודיע על כך בכתב:

  • סטודנט חדש או מועמד - למרכז רישום וקבלה.
  • סטודנט ותיק - למזכירות לימודי הסמכה.

כללי החזר/חיוב שכ"ל

א. סטודנט חדש

הודעה עד 15.8 בסמסטר חורף/ 15.12 בסמסטר אביב* מזכה את המועמד בהחזר המקדמה כולה.
הודעה עד 15.9 בסמסטר חורף/ 15.1 בסמסטר אביב* מזכה את המועמד בהחזר של מחצית המקדמה.
הודעה אחרי 15.9 בסמסטר חורף / 15.1 בסמסטר אביב* לא מזכה בהחזר כלשהו של המקדמה.
הודעה לאחר 15.11.2022 בסמסטר חורף  / 15.04.2023 בסמסטר אביב* מחייבת בשכר לימוד מלא לסמסטר כולל הוצאות נלוות.
*סמסטר קבלה: אביב תשפ"ג

ב. סטודנט ותיק

סטודנט שהחליט על הפסקת לימודים/חופשה, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות לימודי הסמכה עד יום לפני תחילת הסמסטר ובמקרה זה לא יחויב בשכר לימוד, והסכום ששילם יוחזר לו. אם התקבלה ההודעה עד 15.11.2022 בסמסטר חורף / 15.04.2023 בסמסטר אביב, יחויב הסטודנט בתשלום 25% משכר הלימוד של הסמסטר, ללא תשלום הוצאות נלוות.
לאחר תאריכים אלו יחויב הסטודנט בשכר לימוד מלא לסמסטר + הוצאות נלוות.
יום תחילת סמסטר חורף תשפ"ג - 24.10.2022
יום תחילת סמסטר אביב תשפ"ג - 21.03.2023

 

סטודנט שהפסיק לימודיו ונשארה בחשבונו יתרת זכות, יקבלה ישירות לחשבון הבנק שלו.

סטודנט או מועמד שלא יודיע כלל על הפסקת לימודיו, יחשב פעיל עד לסוף הסמסטר, ויחויב בשכר לימוד מלא !